KULT, comunitat de cultura radical

Estrena del Festival Nosaltres

Dijous, 01 juliol de 20:00 a 22:00 h
Mataró
Organitza: Clack
Comparteix:

Estrena del Festival Nosaltres

Dijous, 01 juliol
de 20:00 a 22:00 h
Mataró
1 DE JULIOL 20H – PATI DE CAN MARCHAL
ESTRENA FESTIVAL NOSALTRES
JÉSSICA PÉREZ CASAS I NÚRIA PALAU (CIA. QUATRELEMENTS) CIA. MADAME GAÜC TALCÖ
Estrenem el festival nosaltres amb una nit de tastets culturals: teatre, música i circ contemporani.
La pri­mera jor­nada del Nosal­tres ofe­rirà una tria de tres pro­pos­tes cul­tu­rals qui­lò­me­tre zero. Comen­çarà amb una estrena en pri­mí­cia, l’espec­ta­cle “La Mama­festa”, amb les mata­ro­ni­nes Jès­sica Pérez i Núria Palau de la com­pa­nyia.