KULT, comunitat de cultura radical

La cultura a la Comuna de París de 1871

Durant 72 dies de 1871 a París es va fer la primera gran temptativa de poder proletari en la història moderna. Els artistes no van quedar al marge de la Comuna. Recuperem el document que van elaborar en assemblea on es constitueixen en federació i assenyalen les tasques que volen emprendre.

Comparteix

La cultura a la Comuna de París de 1871

Durant 72 dies de 1871 a París es va fer la primera gran temptativa de poder proletari en la història moderna. Els artistes no van quedar al marge de la Comuna. Recuperem el document que van elaborar en assemblea on es constitueixen en federació i assenyalen les tasques que volen emprendre.

«Ahir, a les dues, va tenir lloc en la gran sala de conferències de l’Escola de Medicina la reunió d’artistes convocada per M. Courbet amb el permís de la Comuna. La sala estava absolutament plena, i totes les arts estaven àmpliament representades. Entre els pintors es trobaven els MM. Feyen-Perrin i Héreau; entre els escultors, Messieurs Moulin i Delaplanche; la caricatura va enviar a Bertall; el gravat, a M. Michelin; i la crítica a M. Philippe Burty -molts arquitectes i ornamentalistas. En una assemblea de més de quatre-centes persones. Presideix M. Courbet, assistit pels MM. Moulin i Pottier. Aquest últim, en primer lloc, va llegir un informe redactat per una comissió preparatòria i editat per ell. Aquest document molt interessant contenia consideracions veritablement elevades sobre les necessitats i les destinacions de l’art contemporani. Confiar només als artistes la gestió dels seus interessos. Aquesta era la idea que semblava prevaler en l’esperit de l’informe de la subcomissió. Es tractava de crear una federació d’artistes parisencs, comprenent sota aquest títol a tots els que exposen els seus treballs a París.»

Els artistes de París, adherits als principis de la República Comunal, es constitueixen en federació.

Aquesta reunió de totes les intel·ligències artístiques tindrà com a base:

  • La lliure expansió de l’art, lliure de tota tutela governamental i de tot privilegi.
  • La igualtat de drets entre tots els membres de la federació.
  • La independència i la dignitat de cada artista presa sota la salvaguarda de tots mitjançant la creació d’un comitè triat pel sufragi universal dels artistes.

Aquest comitè reforçarà els llaços de solidaritat i realitzarà la unitat d’acció.

Composició del comitè

El comitè està compost per 47 membres que representen les diverses facultats, és a dir: 16 pintors; 10 escultors; 5 arquitectes; 6 gravadors; i 10 membres representants de les arts decoratives, impròpiament anomenades arts industrials.

Ells van ser nomenats sota l’escrutini de llistes i per votació secreta.

Tindran dret a participar en la votació els ciutadans i ciutadanes que acreditin la seva condició d’artistes, sigui per la notorietat de les seves obres, sigui a través d’una targeta com a expositor o per una declaració escrita de dos artistes patrocinadors.

Els membres del comitè són triats per un any.

En expirar el mandat, quinze membres, designats per vot secret del comitè seguiran en funcions durant l’any següent; els altres trenta-dos membres seran reemplaçats.

Els membres sortints no podran ser reelegits sinó al cap d’un any d’interval.

El dret de revocació pot exercir-se contra un membre que no compleixi el seu mandat. Aquesta revocació només pot ser pronunciada un mes després que la demanda fou realitzada, i, si és votada en assemblea general, amb una majoria de dos terços dels votants.

Determinacions del mandat

Aquest govern del món de les arts pels artistes té com a missió:

  • La conservació dels tresors del passat;
  • La implementació i el realç de tots els elements del present;
  • La regeneració del futur a través de l’ensenyament.

Monuments, museus

Els monuments, des del punt de vista artístic, els museus i els establiments de París que continguin galeries, col·leccions i biblioteques d’obres d’art, que no pertanyin a particulars, es confien a la conservació i a la vigilància administrativa del comitè.

S’especifica que el comitè s’encarregarà de conservar-los, mantenir-los i condicionar-los, així com de rectificar i completar els plans, inventaris, índexs i catàlegs.

Els posarà a la disposició del públic per a fomentar els estudis i satisfer la curiositat dels visitants.

Constatarà l’estat de conservació dels edificis, assenyalarà les reparacions urgents i presentarà a la Comuna una relació freqüent dels seus treballs.

Després de l’examen de la seva capacitat i el sondeig de la seva moralitat, nomenarà administradors, secretari, arxivistes i guardians, amb la finalitat d’assegurar les necessitats de servei d’aquests establiments i per a les exposicions, de les quals es parlarà més endavant.}

Exposicions

El comitè organitzarà les exposicions comunals, nacionals i internacionals que tinguin lloc a París. Per a les exposicions nacionals i internacionals que no tinguin lloc a París, delegarà en una comissió encarregada els interessos dels artistes parisencs.

Només admetrà obres signades pels seus autors, creacions originals o traduccions d’un art a un altre, com ho és un gravat d’una pintura, etcètera.

Rebutja de manera categòrica qualsevol exposició mercantil tendent a substituir el nom del veritable creador pel de un editor o fabricant.

No seran atorgades recompenses.

Les labors ordinàries encarregades per la Comuna seran distribuïdes entre els artistes als qui els vots de tots els expositors hagin designat.

Les labors extraordinàries se sotmetran a concurs.

Ensenyament

El comitè supervisarà l’ensenyament del dibuix i del modelatge a les escoles primàries i professionals comunals, on els professors són nomenats per concurs; fomentarà la introducció de mètodes atractius i lògics, registrant els models, i designarà als subjectes entre els quals es reveli un geni superior, i els estudis del qual han de ser completats com a despeses de la Comuna.

Incita i fomenta la construcció de vastes sales per a l’ensenyament superior, per a les conferències sobre estètica, història i filosofia de l’art.

Publicitat

Crearà un òrgan de difusió titulat: Officiel des arts.

Aquest periòdic, sota el control i la responsabilitat del comitè, publicarà els esdeveniments relatius al món de les arts i les dades útils per als artistes.

Publicarà els comptes dels treballs del comitè, les minutes de les seves reunions, el pressupost d’ingressos i despeses, i tots els treballs estadístics que aportin claredat i afavoreixin l’ordre.

La secció literària, consagrada a les dissertacions d’estètica, serà un camp neutral obert a totes les opinions i a tots els sistemes.

Progressista, independent, digne i sincer, l’Officiel des arts serà la constatació més seriosa de la nostra regeneració.

Arbitratges

Per a tots els litigis relatius a les arts, el comitè, a petició de les parts interessades, artistes o uns altres, designarà àrbitres conciliadors.

Sobre les qüestions de principi i d’interès general, el comitè es constituirà en consell arbitral, i les seves decisions seran incloses en

Iniciativa individual

El comitè convida a tots els ciutadans a comunicar-li tota proposta, projecte, informe, opinió que tingui per objectiu el progrés en l’art, l’emancipació moral o intel·lectual dels artistes o la millora material de la seva sort.

Donarà compte d’això a la Comuna i prestarà el seu suport moral i la seva col·laboració a tot el que aquesta jutgi factible.

Crida l’opinió pública a ratificar totes les temptatives de progrés, donant a aquestes propostes la publicitat de l’Officiel des arts.

Finalment, per la paraula, la ploma, el llapis, per la reproducció popular de les obres mestres i a través de la imatge intel·ligent i moralitzadora que puguem difondre amb profusió i exposar als ajuntaments de les comunes més humils de França, el comitè contribuirà a la nostra regeneració, a la inauguració del luxe comunal, a les nostres esplendors futures i a la República universal.

G. COURBET, MOULINET, STEPHEN MARTIN, ALEXANDRE JOUSSE, ROSZEZENCH, TRICHON, DALOU, JULES HÉREAU, C. CHABERT, H. DUBOIS, A. FALEYNIÈRE, EUGÈNE POTTIER, PERRIN, A. MOUILLIARD.

// Original en francès: Journal officiel de la Commune de Paris du 20 mars au 24 mai 1871. Facsimile integral en un volume, pp. 751-754.