KULT, comunitat de cultura radical

FESTIVAL NOSALTRES: espectacle familiar + debat cultural + flamenc

Dijous, 15 juliol de 19:00 a 23:00 h
Mataró
Organitza: Clack
Inscripció
Comparteix:

FESTIVAL NOSALTRES: espectacle familiar + debat cultural + flamenc

Dijous, 15 juliol
de 19:00 a 23:00 h
Mataró
Continuen les activitats del Festival Nosaltres al Pati de Can Marchal (Mataró).
.
19h – POLNORD + N’HI HA PER A LLOGAR-HI CADIRES!
Música familiar feta a Mataró per cantar, ballar… i canviar el món!

Des del gèlid àrtic arriba un espec­ta­cle musi­cal per a infants, famí­lies i qual­se­vol per­sona amb ganes de pas­sar-ho bé des de la seva cadira. El mata­roní POL­NORD ens ofe­reix un espec­ta­cle genial, on el solista uneix ani­ma­ció, música  i tea­tre per pas­sar una bona estona tot can­tant, ballant (sí, ballant!) i jugant al ritme de can­çons de pro­duc­ció prò­pia i clàs­sics popu­lars que mai pas­sen de moda. Una manera dife­rent de diver­tir-se a tra­vés de la música i els valors per fer d’aquest un món millor en temps en que aquesta frase sona una mica llu­nyana. Però ho acon­se­gui­rem!

Durada de l’espec­ta­cle: 30-35 minuts. Els menors de 3 anys no paguen entrada.

20.30h – DEBAT CULTURA KM0
LA COMUNITAT COM A CLAU DE LA CULTURA KM 0. AMB LAIA SERRA, LAURA ARAU I ANNA MALUQUER
Aprofundim en la relació fonamental entre cultura i comunitat amb tres ponents de luxe

La com­pli­ci­tat amb els qui com­par­tei­xen valors amb nosal­tres, la nos­tra comu­ni­tat, ha esde­vin­gut un ele­ment deter­mi­nant en ter­mes de resis­tèn­cia cul­tu­ral des què la pan­dè­mia de la Covid-19 va arri­bar a les nos­tres vides el pas­sat  2020. En aquest con­text, i apro­fi­tant que la ‘comu­ni­tat’ és el con­cepte trans­ver­sal d’aquesta segona edi­ció del fes­ti­val ‘Nosal­tres’, ens pro­po­sem endin­sar-nos i apro­fun­dir en el sig­ni­fi­cat i la relle­vàn­cia d’aquesta comu­ni­tat com a clau de la cul­tura, espe­ci­al­ment de la cul­tura de pro­xi­mi­tat o km 0. Per fer-ho, impul­sem un debat a tres veus on ens acom­pa­nya­ran tres ponents de luxe que no només ens apro­pa­ran la seva visió com a pro­fes­si­o­nals de la cul­tura a títol indi­vi­dual, sinó també com a repre­sen­tants de tres ini­ci­a­ti­ves cul­tu­rals diver­ses on la comu­ni­tat té un pes molt sig­ni­fi­ca­tiu: Laia Serra, Dra. en Cièn­cies de l’Edu­ca­ció i res­pon­sa­ble de Comu­ni­tat de la coo­pe­ra­tiva Musi­cop i l’Escola Muni­ci­pal de Música de Mataró; Laura Arau, rea­lit­za­dora audi­o­vi­sual i sòcia de la coo­pe­ra­tiva Cul­tura XXI, impul­sora de la Fira Lite­ral i l’edi­to­rial Tigre de Paper; i Anna Malu­quer, poe­tessa i direc­tora de la Fun­da­ció Palau, impul­sora del cone­gut fes­ti­val Poe­sia i +. Mode­rarà el debat el peri­o­dista i soci de Clack Manuel Are­nas.

+ Entrada lliure amb taqui­lla inversa

22h – LUIS SÁNCHEZ: VERSIONES FLAMENCAS

Nit de sabor flamenc amb una de les veus de referència d’aquest estil a la ciutat
L’estiu i les seves nits càli­des són un excel·lent esce­nari per les melo­dies fla­men­ques i les gui­tar­res sure­nyes. Luis Sánchez, can­tant i músic d’arrels anda­lu­ses però resi­dent a Mataró des de fa molts anys, ens ofe­rirà una nit amb sabor  fla­menc fent ver­si­ons tan cone­gu­des com “Medi­terráneo”, “Lucia” o “De peda­ci­tos de ti” entre d’altres. Amb la seva veu tren­cada i carac­te­rís­tica Sanc­hez por­tarà les can­çons al seu ter­reny, apor­tant el seu segell per­so­nal acom­pa­nyat del gui­tar­rista fla­menc José Gabriel Cal­de­rón. Una vet­llada que espe­rem amb mol­tes ganes.