KULT, comunitat de cultura radical

FESTIVAL NOSALTRES: Suu + Pallasso entre crispetes

Dijous, 22 juliol de 19:00 a 22:00 h
Mataró
Organitza: Clack
Inscripció
Comparteix:

FESTIVAL NOSALTRES: Suu + Pallasso entre crispetes

Dijous, 22 juliol
de 19:00 a 22:00 h
Mataró

Continua el Festival Nosaltres a Mataró, que organitza la Xarxa Clack.

Al Pati de Can Marchal (Mataró).

19h – PALOMITERO DELA FLOWER
BIENVENIDAS A PALOMISTÁN
Descobreix un pallasso en un món de crispetes
Palomitero Dela Flower és un venedor de crispetes de blat de moro que transmet la bellesa del seu particular univers allà on viatja. Fora de Palomistán, el seu país de procedència, descobrirà i s’adaptarà als nous llocs on  aterra, i on difondrà la cultura de la crispeta amb pallassades, humor, circ i les seves inaudites andròmines. Els números presentats formen part del “work in progress” de l’espectacle “Bienvenidas a Palomistán”. Amor, risc i crispetes de la mà del clown mataroní David de la Rosa Alegre, àlies el “Palomitero”!

 

20-30h – SUU
Una proposta íntima en format acústic de guitarra i ukelele
¿Qui no coneix ja la Suu? Podem comp­tar amb els dits de la mà les per­so­nes que encara no han sen­tit la seva dolça veu embol­ca­llada per les notes de l’uke­lele que sem­pre l’acom­pa­nya. La Suu és una de les artis­tes cata­la­nes més segui­des  i escol­ta­des de l’actu­a­li­tat. I no només això, sinó que el 2020 ha sabut demos­trar la seva ver­sa­ti­li­tat, adap­tant-se a les noves cir­cums­tàn­cies sani­tà­ries i soci­als, sent capaç d’ofe­rir for­mats i reper­to­ris espe­ci­als que l’han con­ver­tida en una de les artis­tes que més han tocat en plena crisi del coro­na­vi­rus. Des­prés d’un tre­pi­dant 2020, Suu emprèn el 2021 amb més força que mai. L’artista cata­lana con­ti­nua l’idil·li que va ini­ciar l’edi­ció pas­sada amb el Nosal­tres i repe­teix al car­tell amb una pro­posta íntima en for­mat acús­tic de gui­tarra i uke­lele.
>> Tota la informació: Festival Nosaltres