KULT, comunitat de cultura radical

FESTIVAL NOSALTRES: Buc de contes + Circ Km 0 + Carola Ortiz

Dijous, 08 juliol de 19:00 a 23:00 h
Mataró
Organitza: Clack
Comparteix:

FESTIVAL NOSALTRES: Buc de contes + Circ Km 0 + Carola Ortiz

Dijous, 08 juliol
de 19:00 a 23:00 h
Mataró
Continuen les activitats del Festival Nosaltres al Pati de Can Marchal (Mataró).
.
.
19h – BUC DE CONTES
Una tarda de descoberta d’històries i contes infantils

El lli­bre­ter Esteve Guar­di­ola de la lli­bre­ria mata­ro­nina Buc de lli­bres ens expli­carà una selec­ció de con­tes. Per als més menuts mira­rem “con­tes” d’aquells que els grans en diem “lli­bres”. Per als més gran­dets, expli­ca­rem uns quants con­tes d’aquells que ens explicaven els avis a la vora del foc. Una oportunitat per gaudir sota l’ombra dels arbres de relats i històries narrats de viva veu.

Durada de l’espectacle: 30-35 minuts. Els menors de 3 anys no paguen entrada.
20.30h – VESPRE DE CIRC KM 0
MAMA CALYPSO + MI SANTA COMPANY
Dues propostes sorprenents de circ contemporani Km 0
Un ves­pre de circ amb diver­sos núme­ros per des­co­brir el talent més local. Obrirà i tan­carà la nit Mama Calypso, alter ego de l’artista mares­menca Maria Solà, resi­dent a la fàbrica de cre­a­ció mata­ro­nina Can Pink i Boo­gie. Amb ella viu­rem  un espec­ta­cle de clown còmic, erò­tic, inter­dis­ci­pli­nar, rei­vin­di­ca­tiu, de ritme cari­beny i per a tots els públics que pro­posa un nou llen­guatge escè­nic bur­lesc on mos­tra una nova visió de la rea­li­tat feme­nina con­tem­po­rà­nia. El segon plat fort de la vet­llada serà la com­pa­nyia Mi Santa Com­pany, for­mada pels pre­mi­a­nencs Mar­tin Samanna i Paula Fer­nanda, habi­tu­als de Can Fuga­ro­las i amb més de quinze anys d’expe­ri­èn­cia. Ens ofe­ri­ran el seu espec­ta­cle “Con­tigo me voy”, que entre­llaça tèc­ni­ques acro­bà­ti­ques, tra­pezi i roda “cyr” amb el seu uni­vers artís­tic. Una his­tò­ria on dos éssers inten­ten com­par­tir els seus uni­ver­sos i entre­cre­uar les seves vides. Acro­bà­cia, clown, música i poè­tica per una ves­prada d’estiu per dei­xar-se sor­pren­dre.
.
.
22h – CAROLA ORTIZ PRESENTA PECATA BEATA
La sensibilitat del jazz, el flamenc i la cançó es relliga amb la poesia de Rodoreda, Abelló o Maria Mercè Marçal

La can­tant i cla­ri­ne­tista Carola Ortiz pre­senta el seu ter­cer àlbum com a com­po­si­tora. A “Pecata Beata” musica poe­sia cata­lana d’auto­res com Mercè Rodo­reda, Maria Mercè Mar­çal o Mont­ser­rat Abe­lló: amb elles la com­po­si­tora resi­dent  a Argen­tona afronta temes com ara l’exili, la por a l’abús, la soli­tud i la des­es­pe­ra­ció. Herèn­cies rebu­des per la dona d’avui. Ortiz s’acom­pa­nyarà de la gui­tarra de Bar­to­lo­meo Barenghi i la vio­lon­cel·lista San­drine Robi­lli­ard. Una nit amb veu de dona per a rei­vin­di­car la poe­sia i les melo­dies amb regust femení d’una de les cre­a­do­res més dinà­mi­ques de la nova gene­ra­ció de músics cata­lans.